Với các khoản vay thông thường khách hàng có thể thanh toán trước hạn vào bất kỳ thời điểm nào...